Key To Sydney

Key to Sydney Australia Ceremony - (1983)